Rendelés

Működéssel kapcsolatos információk

ÁSZF

GANTELINE MUNKAVÉDELMI RUHÁZATOT FORGALMAZÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KERESKEDELMI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) kizárólagosan irányadók és alkalmazandók minden egyes kereskedelmi ügyletre, amelyet a GANTELINE Munkaruházatot Forgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Sas utca 6. sz.; cégjegyzékszám: 13 09 077466; adószám: 12280670-2-13) („GANTELINE” vagy „ELADÓ”), mint eladó köt a kereskedelmi ügylet tárgyát képező áru vevőjével („Vevő”) (a továbbiakban együtt: „Felek”).

Az ÁSZF 2021.02.25 napján került kibocsátásra, amely ezen kibocsátás napjától visszavonásig hatályos.

A jelen Általános Szerződési Feltételektől bármely eltérés csak akkor érvényes, ha azt a GANTELINE kifejezetten, írásban elfogadta.

A GANTELINE kifejezetten kizárja a jelen ÁSZF-fel ellentétes vagy attól bármely kérdésben eltérő, Vevő által hivatkozott olyan szerződési feltétel, vagy beszerzési feltétel alkalmazását, attól függetlenül, hogy azt papír alapon vagy bármely elektronikus adatközlő eszközzel vagy elektronikus kereskedelem útján hozzák a tudomására. Az ilyen szerződési feltételek csak a GANTELINE kifejezett jóváhagyásával válnak a szerződés részévé.

1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A GANTELINE fő tevékenységi körébe tartozik egyéni védőeszközök gyártatása, importálása és nagykereskedelme. Ezen tevékenységek folytatása során áruknak a Vevő részére történő szolgáltatása érdekében létrejött szerződések feltételeit főszabály szerint a GANTELINE által kibocsátott ÁSZF, a Vevő általi megrendelés („Megrendelés”) és a megrendelés GANTELINE általi visszaigazolása („Visszaigazolás”) rendezik.

1.2. A Felek között a jogviszony a GANTELINE által tett Visszaigazolással jön létre.

1.3. Ha a Megrendelés, Visszaigazolás és az ÁSZF között ellentmondás merülne fel, úgy a Visszaigazolásban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

1.4. Amennyiben a Felek a fentiektől el kívánnak térni a Felek által kötött egyedi szerződés („Egyedi Szerződés”), a Visszaigazolás és az ÁSZF rendezi a Felek közötti jogviszonyt.

1.5. Abban az esetben, ha az Egyedi Szerződés, a Visszaigazolás vagy az ÁSZF rendelkezései között ellentmondás állna fenn, úgy elsődlegesen az Egyedi Szerződés, majd a Visszaigazolás, végül pedig az ÁSZF rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

1.6. Az ÁSZF mindenkori hatályos rendelkezései a Megrendelés, a Visszaigazolás és az Egyedi Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azokkal együtt kezelendők (együttesen: „Szerződés”).

2 A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen 2. pontban foglaltakat minden, az ÁSZF hatálya alá tartozó Megrendelés és Szerződés esetén alkalmazni kell.

2.1 Az ellenszolgáltatás mértéke

2.1.1 GANTELINE az általa a Vevőnek kiadott mindenkori teljesítés időpontjában érvényes listaárhoz igazított, visszaigazolt Megrendelés szerinti árakon és feltételekkel szolgálja ki a Vevőt. 

2.1.2 A Vevőre vonatkozó általános nagykereskedelmi ár a megállapodott árkedvezménnyel csökkentett mindenkori, a Megrendelés teljesítése időpontjában érvényes listaár. A megállapodott árkedvezmény százalékos mértéke mindaddig változatlan, amíg a Szerződés egyéb feltételei és a Vevő kötelezettségvállalásai teljesülnek.

2.2 Egyoldalú szerződésmódosítás

2.2.1 Amennyiben a Megrendelés Visszaigazolása és a Megrendelés teljesítése közötti időszakban indokolt a Visszaigazolásban szereplő kondíciók módosítása a piaci feltételek változása következtében, úgymint árfolyamváltozás, beszállítói, alapanyag vagy nyersanyag változás, beszállítói késedelem és beszállítói hibás teljesítés GANTELINE jogosult a Megrendelés teljesítésére vállalt határidőig a Visszaigazolást módosítani (például szállítási határidő, eladási ár, csomagolási egység, minimum rendelhető mennyiség, stb. tekintetében) és a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatni. Ilyen esetben a Módosított Visszaigazolást kell irányadónak tekinteni a Megrendelés teljesítése szempontjából.

2.2.2 Új listaár kibocsátása, vagy frissített Visszaigazolás küldése tájékoztatásnak minősül.

2.2.3 A Szerződés GANTELINE általi egyoldalú módosítása esetén a Vevő a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződéstől elállni.

2.3 Fizetési feltételek

2.3.1 Felek az egymás közti kereskedelemben átutalásos fizetési módban állapodnak meg. A kiállított számlák fizetési határideje a Kondíciós listában, vagy egyedi megállapodásban meghatározott naptári nap. A számlát Vevő köteles a számla szerinti pénznemben fizetni.

2.3.2 A GANTELINE által felajánlott nagykereskedelmi ár alkalmazásának alapkövetelménye az átutalási határidők pontos betartása, azaz a számlák időben történő kiegyenlítése, amely követelményének egyben a mindenkori, kedvezményes áron kínált termékek vásárlásának is feltételei. A pénzügyi teljesítés az áru ellenértékének a jogosulthoz való megérkezését jelenti. GANTELINE a Vevő részéről felé lejárt kinnlevőségeinek esedékessége után GANTELINE a tartozás teljesítéséig felfüggesztheti a Vevő kiszolgálását. Amennyiben a Vevő GANTELINE felszólítása ellenére sem rendezi tartozásait haladéktalanul, Eladó megvonhat bármely általa felajánlott kedvezményt (árak, fizetési határidők, akciók, egyéb támogatások) és a tartozás teljesítéséig felfüggesztheti a még nem teljesített Megrendelések kiszolgálását vagy a Szerződést felmondhatja.

2.3.3 A fizetési késedelmi kamat Felek által kölcsönösen elfogadott mértéke, ha a Kondíciós lista más értéket nem tartalmaz: 8 (nyolc) százalék.

2.3.4 GANTELINE valamennyi kinnlevőségeinek, tehát a Vevő nem lejárt átutalásos számlákat is magában foglaló valamennyi tartozásainak („Hitelkeret”) mértékét a Kondíciós lista tartalmazza. A Hitelkeret mértékét GANTELINE a gazdasági eseményekre, a Vevő forgalmi adataira, benyújtott pénzügyi garanciáira és fizetési fegyelmére tekintettel módosíthatja, melyről a Vevőt tájékoztatja.

2.3.5 GANTELINE jogosult a Vevő által tett újabb megrendeléseket megtagadni, amennyiben a Vevő a még ki nem egyenlített számlák teljesítésével fizetési késedelembe esik, vagy túllépi a Hitelkeretet.

2.3.6 A Vevő vállalja, hogy sem a Szerződésből eredő kötelezettségek megsértése esetén, sem más körülmények között nem érvényesíthet kötbérigényt GANTELINE-al szemben.

2.4 Szállítás, átvétel, reklamáció

2.4.1 GANTELINE alapértelmezett szállítási feltétele EXW Érd, Sas u. 6. (Ex Works Érd, Sas u. 6.), ettől eltérni Egyedi Szerződésben, Kondíciós Lista szerint, vagy közös megállapodással lehet.

2.4.2 GANTELINE vállalja, hogy a Vevő által leadott, GANTELINE által visszaigazolt Megrendelések alapján, aktuális készletének függvényében a jogszabályoknak megfelelő bizonylatokkal, szállításra alkalmas állapotba összekészíti az árut. Amennyiben a szállítási költség a Vevőt terheli, GANTELINE jogosult részére a szállítási költséget kiszámlázni.

2.4.3 Amennyiben a Vevő által leadott Megrendelés tárgyát nem olyan áru képezi, amelyet GANTELINE készleten tart, hanem annak egyedi jellemzői miatt az áru egyedi beszerzése szükséges GANTELINE részéről („Egyedileg Rendelt Termék”), a Vevő a Megrendelés időpontját követően Megrendeléséhez kötve marad, elállási joggal nem rendelkezik és a megrendelt árut átvenni köteles.

2.4.4 A Vevő vállalja, hogy a GANTELINE által kiállított számla vagy az árut kísérő szállítólevél alapján GANTELINE telephelyén (vagy amennyiben a szállítást külső futárcég végzi, saját telephelyén) tételes áruátvételt tart. Mennyiségi eltérés esetén haladéktalanul értesíti GANTELINE-t, hogy az a szükséges lépéseket megtehesse. A GANTELINE telephelyén végzett áruátvétel esetén a telephely elhagyása után a Vevő nem jogosult reklamációt benyújtani az átvett áru mennyiségének, épségének és csomagolásának vonatkozásában.

2.4.5 Amennyiben a szállítást fuvarozó végzi és a Vevő az áruátvételt saját telephelyén végzi, a reklamáció benyújtásának határideje az áru számla kiállításától számított maximum 2 (kettő) munkanap, export szállítmányok esetén áruátvételtől számított maximum 2 (kettő) munkanap.

2.4.6 A Vevő esetleges mennyiségi és minőségi reklamációját a GANTELINE weboldalán elérhető reklamációs felületen jelenti be (www.reklamacio.ganteline.hu).

2.4.7 GANTELINE a szavatossági vagy garanciális ügyintézésről a kifogásolt termék megérkezésétől számított 5 (öt) munkanapon belül visszajelzést küld, és szükség esetén megteszi a megfelelő intézkedéseket, vagy elutasított szavatossági kérelmek esetén azt írásban közli a Vevővel. Amennyiben a Vevő külön kér indoklást az elutasításra, azt GANTELINE írásban juttatja el Vevő részére.

2.4.8 GANTELINE által a Megrendelés teljesítésére, a Vevő részére visszaigazolt határidő kizárólag tájékoztató jelleggel bír, annak be nem tartása nem érinti GANTELINE szerződésszerű teljesítését, valamint nem jelenti a szerződés megszegését, következményekkel nem jár.

2.4.9 Jelen pontban meghatározott feltételeket kizárólag a Romániába irányuló raklapos szállítmányok esetén kell alkalmazni. Románia kormánya 2022. július 1-ei hatállyal elfogadta a magas adózási kockázattal járó közúti áruszállítás nemzeti felügyeleti rendszerének (RO e-Transport) létrehozásáról szóló rendeletet (Rendelet). A Rendelet szabályozásának megfelelően Vevő köteles az abban meghatározott értékhatárt, vagy tömeget meghaladó szállítmányokat regisztrálni a RO e-Transport rendszerben. GANTELINE kialakította és bevezette azokat a folyamatokat, melyek a Vevő részére biztosítják a szükséges dokumentumokat és információkat fenti kötelezettségei teljesítéséhez. A folyamat leírás a GANTELINE honlapján ezen a linken érhető el. A folyamatban meghatározott feltételektől GANTELINE csak abban az esetben tér el, amennyiben Vevő azt írásban, cégszerűen hitelesített formában kéri. Ekkor Rendelet feltételeitől való eltérésből származó minden felelősséget, költséget, díjat, büntetést Vevő köteles vállalni és kifizetni, és meg kell térítenie GANTELINE és az általa megbízott szállítmányozó minden a Rendelettől való elérés miatt felmerülő költségét és az esetlegesen kirótt díjakat, büntetéseket.

2.5 Tulajdonjog-fenntartás

2.5.1 GANTELINE a Szerződés tárgyát képező árukon fenntartja a tulajdonjogát a vételár kiegyenlítésének időpontjáig.

2.5.2 Ennek megfelelően a Vevő által átvett árukhoz kapcsolódó kárveszély azok átvételével száll át a Vevőre, tulajdonjogot azonban az árun csak akkor szerez a Vevő, ha annak vételára teljes egészében kiegyenlítésre került GANTELINE részére.

2.6 Elektronikus rendelés

2.6.1 A GANTELINE elektronikus megrendelési felület szolgáltatásai kizárólag regisztráció és belépés után érhetők el. Regisztrációra csak a Ganteline szerződött partnerei jogosultak.

2.6.2 GANTELINE-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az hozzáférhetővé válik illetéktelenek számára, bármely, a GANTELINE-nek nem felróható okból. GANTELINE-t a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6.3 Az elektronikus úton történő megrendelés iktatásra kerül, kizárólag elektronikus formában kerül rögzítésre, későbbiekben visszakereshető, magatartási kódexre nem utal. Amennyiben Vevő igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és GANTELINE internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit.

2.6.4 GANTELINE a megrendelést az elektronikus megrendelési felületén keresztül csak akkor fogadja el, miután a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. GANTELINE a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért GANTELINE nem vállal felelősséget. Vevő a https://rendeles.ganteline.hu/ felületen történő belepést követően, a megrendelendő mennyiségek kiválasztása után, amennyiben megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy szeretné megrendelni, akkor a “RENDELÉS BEFEJEZÉSE” gombra kattintva lezárhatja a rendelést.

2.6.5 A kiválasztott termék mellett magyar forintban (Ft) vagy Euroban (EUR) feltüntetve található a termék nettó ára, mely nem tartalmazza az ÁFA-t és a kiszállítás költségét.

2.6.6 Nyilvánvalóan téves - pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült piaci árától jelentősen eltérő ár közzététele esetén – így pl., de nem kizárólag, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár esetén – GANTELINE nem köteles a terméket ezen a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

2.6.7 A szállítási díj kiszámlázásra kerül a mindenkori meghirdetett árak szerint. Ugyanazon a napon, de különböző időpontokban leadott megrendelések külön kerülnek feldolgozásra. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. GANTELINE a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás annak írásbeli közlésével egyidejűleg lép hatályba. A visszárut mindig az utolsó értékesítésre vagy értékesítésekre vonatkoztatjuk. Egy számlasorról csak egyszer tudunk visszárut fogadni.

2.6.8 GANTELINE a Vevő Megrendelését elektronikus úton visszaigazolja 1 munkanapon belül.

2.6.9 Meghatározott időpontra történő kiszállítást GANTELINE-nek az elektronikus rendelési felületen leadott Megrendelés esetén nem áll módjában vállalni.

2.6.10 A Elektronikus megrendelési felület szerzői jogvédelem alatt áll. GANTELINE a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Elektronikus megrendelési felületen, valamint a Elektronikus megrendelési felületen keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Elektronikus megrendelési felület felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

2.6.11 GANTELINE kizárólag a saját internetes oldalain, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított felületen keresztül leadott rendeléseket fogadja el.

2.7 E-mail útján történő rendelés

2.7.1 GANTELINE alapértelmezett rendelés fogadási módja az Elektronikus megrendelési felület. (https://rendeles.ganteline.hu/). GANTELINE befogadhat Megrendelést a https://www.ganteline.hu/hu/megrendelolap/ oldalon elérhető megrendelőlap kitöltésével és annak a megrendelolap@ganteline.hu e-mail címre való elküldésével adja le. Vevő a megrendelőlap elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit.

2.7.2 GANTELINE kizárólag a saját internetes oldaláról letöltött (www.ganteline.hu) és megfelelően kitöltött megrendelőlappal leadott rendeléseket fogadja el.

2.8 Visszavásárlási Garancia

2.8.1 GANTELINE vállalja, hogy a tőle vásárolt védőeszközökre érvényes a GANTELINE visszavásárlási garancia intézménye, a GANTELINE által partnereinek küldött, valamint honlapján is megtalálható tájékoztatásnak megfelelően. ( https://www.ganteline.hu/visszakuldes ). GANTELINE kifejezetten kijelenti, hogy Vevő nem jogosult visszaadni - de nem kizárólagosan - a számára Egyedileg Rendelt Termékeket (2.4.3 pont), az egyedi logózott termékeket, a sérült csomagolású termékeket, a KIFUTÓ vagy VÉGE megjelöléssel számlázott termékek.

2.8.2 A Vevő vállalja, hogy a mínuszos előjelű bizonylatok pénzügyi teljesítésekor levonásait (pénzügyi kompenzáció) a visszahozott árukról kiállított számla fizetési határidejének megfelelően teszi meg.

2.8.3 GANTELINE a visszárut mindig az utolsó értékesítésre vagy értékesítésekre vonatkoztatja. Egy számlasorról csak egy alkalommal tud visszárut fogadni.

2.9 Termékminősítés és Termék adatlapok

2.9.1 GANTELINE szakmai anyagokkal, tanácsadással, minősítések hozzáférhetővé tételével segíti a Vevő sikeres munkáját. GANTELINE hozzájárul, hogy a Vevő aktív vásárlóként regisztrálja magát GANTELINE honlapján, lehetőséget szerezve arra, hogy onnan a megfelelőségi nyilatkozat mellett más, az eladást segítő dokumentumokat (mint például a termékre vonatkozó technikai adatlapot) letöltsön.

2.9.2 GANTELINE minősítései (EK vagy EU megfelelőségi nyilatkozatok, típustanúsítványok, gyártói igazolások, vizsgálati jegyzőkönyvek stb.), valamint a magyar és más nyelvű tájékoztatók kizárólag GANTELINE által forgalmazott egyéni védőeszközökre vonatkoznak és csak azokkal együtt adhatóak – más gyártó, forgalmazó idegen termékeivel való párosításuk jogszabályellenes és súlyos szerződésszegésként rendkívüli felmondási oknak minősül.

2.9.3 A Vevő saját üzleti tevékenységének előmozdítására - az erre vonatkozó megállapodás aláírása esetén-, meghatározott céllal felhasználhatja GANTELINE által elektronikus úton átadott termékek jogtiszta fotóit és termékleírásait. A Vevő tiszteletben tartja a GANTELINE tulajdonát képező minősítések, tájékoztatók, termékleírások, fotók, nevek design és know-how elemeit. Nem eladótól vásárolt, idegen termékek, árucikkek bemutatása, párosítása, ajánlása GANTELINE fotóival, leírásaival, cikkszámaival és elnevezéseivel súlyos szerződésszegésként rendkívüli felmondási oknak minősül.

2.10 Értesítések

2.10.1 A Felek közti bármely értesítést, jognyilatkozatot tértivevényes-, ajánlott levél vagy elektronikus levél útján kell megtenni. („Értesítés”)

2.10.2 Az Értesítés a kézbesítés időpontjával vagy az Értesítésben megjelölt más, későbbi időponttal hatályosul.

2.10.3 Az értesítési címeket az Egyedi Szerződés vagy Megrendelés tartalmazza. Eltérő megállapodás hiányában értesítési cím Felek székhelye.

2.10.4 Az Értesítést – ellenkező bizonyításig – az alábbi időpontokban kell megtettnek és kézbesítettnek tekinteni:

— tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett átvétel napjával;

— ajánlott postai küldemény esetén a feladási postabélyegzőtől számított ötödik naptári napon;

— elektronikus levél esetén abban az időpontban, amikor az elektronikus levél a címzett számára hozzáférhetővé válik.

2.10.5 Az Egyedi Szerződésben és a Megrendelésben megjelölt kézbesítési címre postázott Értesítés kézbesítettnek tekinthető akkor is, ha a posta a „címzett ismeretlen" vagy „nem kereste" jelzéssel azt a feladónak visszajuttatja. Ezekben az esetekben a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon a postai küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni.

2.11 Titoktartás

2.12 Felek kölcsönösen szavatolják, hogy az egymás közti kereskedelmi kapcsolat során a másik félről birtokukba jutott pénzügyi, gazdasági, szervezeti és személyi információkat (beleértve egymás árlistáit, a Szerződés és Kondíciós lista tartalmát) üzleti titokként kezelik, harmadik személynek tovább nem adják. Felek kötelesek a titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazottaikkal ismertetni és betartatni.

2.13 Egyéb rendelkezések

2.13.1 Felek rögzítik, hogy valamennyi a Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozat kizárólag írásban (postai levél, e-mail) érvényes.

2.13.2 Az itt nem érintett gazdasági események szabályozására a Polgári Törvénykönyv megfelelő előírásai vonatkoznak.


Bezár
Ganteline
Ganteline Kft

2030 Érd, Sas u. 6.
info@ganteline.hu

Hétfőtől péntekig
8:00-16:30 között
+36-23/364-144
+36-23/360-609

Bezár
Vissza
Bezár
Vissza
Bezár
Vissza
Bezár
Vissza
Bezár
Vissza
Bezár
Hírlevél feliratkozás
Mégsem